ANBI STATUS

Stichting Ik Loop Hard Roparun heeft de ANBI STATUS
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruik maken van bepaalde
belastingvoordelen bij erven, schenken en de energiebelasting. Instellingen die als ANBI zijn aangewezen, hebben deze belastingvoordelen. Voor meer informatie hierover, ga naar de belastingdienst.
Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen:

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en
  schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de
  ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten-
  of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst. Stichting Ik Loop Hard Roparun zet zich voor 100% in voor het algemeen nut, namelijk de goede doelen organisatie stichting Roparun Evenementen en de Stichting Roparun Palliatieve Zorg.

Naam en RSIN van de instelling (KvK: 73882046)

Stichting Ik Loop Hard Roparun
RSIN: 859697551
Post- en bezoekadres van de instelling
Aan de Griendsloot 17
2865 WX Ammerstol

Statutaire doelstelling

Statutaire doelstelling Stichting Ik Loop Hard Roparun.

“De stichting heeft ten doel het ondersteunen van Stichting Roparun Evenementen en Stichting Roparun Palliatieve Zorg door middel van het bijeenbrengen van middelen krachtens deelname aan haar (hardloop) activiteiten, alsmede andere bestedingen welke passen binnen de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.”

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Team Ik Loop Hard is een stichting, bestaande uit vrijwilligers, die gelden verwerft ten behoeve van de ‘Stichting Roparun’, om zo een financiële bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van leven van mensen met kanker. Door middel van het organiseren van diverse evenementen wil Team Ik Loop Hard haar naamsbekendheid vergroten en haar betrokkenheid bij het goede doel uitstralen. Op deze manier wil zij geld inzamelen voor deelname aan de Roparun Parijs – Rotterdam en voor het goede doel. Om een groot publiek te bereiken is een evenement uitermate geschikt. Het vergt veel inzet van vrijwilligers en het bestuur, maar de naamsbekendheid en de bereidheid om Team Ik Loop Hard een warm hart toe te dragen wordt hiermee flink vergroot. Omdat het Team Ik Loop Hard deelnemers heeft uit diverse regio’s, zullen de evenementen en acties in diverse regio’s worden georganiseerd. De bron van inkomsten, bedrijven en particulieren, wordt hierdoor aanzienlijk vergroot. Zie het beleidsplan van de Stichting Ik Loop Hard Roparun: BELEIDSPLAN

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Ik Loop Hard Roparun bestaat uit:

 • Dhr. Robin Pillekers (voorzitter)
 • Dhr. André Dreese (penningmeester)
 • Mw. Laska van Zeijst – Hurenkamp (secretaris)

Het stichtingsbestuur is te bereiken via email: info@ikloophardroparun.nl

Bezoldiging bestuur

De stichting mag geen uitkeringen doen aan een oprichter of aan een bestuurder. Kosten die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden door de stichting aan hen vergoed.

Financiële verantwoording

Stichting Ik Loop Hard Roparun is een stichting zonder winstoogmerk, die een algemeen nut dient. Gelden die worden verworven door het organiseren van evenementen, sponsoring en het uitvoeren van verschillende acties worden na aftrek van de gemaakte kosten volledig gedoneerd aan stichting Roparun. De stichting Ik Loop Hard Roparun voert hiertoe een gedegen administratie. De stichting hanteert het kalenderjaar als boekjaar. Na de Roparun 2019, zal Stichting Ik Loop Hard Roparun een separaat (financieel) verslag uitbrengen over het Roparun-boekjaar dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli. Statuten Zie de akte van oprichting van de Stichting Ik Loop Hard Roparun: Akte van oprichting.

Kamer van Koophandel

Stichting Ik Loop Hard Roparun is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73882046.